01.

jun

Referat af generalforsamling 2018

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget samt kontingent til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af revisor efter indstilling fra bestyrelsen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
  8. Eventuelt

Referat

Ad 1: Susanne Nørgaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

Ad 2: Hellebro flyttede fra Grønttorvet til St. Kongensgade 110A, 1264 København K den 29. december 2017. I forbindelse med køb af ejendom på Mosedalsvej i Valby er der blevet rejst kr. 35 mio. Blandt professionelle investorer i et social impact investment projekt. Ejendommen, der lejes til Hellebro, kommer til at indeholde: værested, herberg, kontorhotel og udslusningslejligheder. I gården bliver der etableret Urban Gardening med planter og dyr (bier, høns mv.). Der henvises til prospekt. Vi nåede desværre ikke 300 medlemmer i foreningen, som er det antal, der skal til for at foreningen godkendes som fradragsberettiget af SKAT.

Ad 3: Der henvises til det fremlagte regnskab. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt.

Ad 4: Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad 5: Deloitte blev genvalgt som revisor.

Ad 6: Eva Riedel, Dorte Glad, Torben Salomonsen og Peter Dipo Zimmermann var på valg og blev enstemmig genvalgt.

Ad 7: Begrundelsen for vedtægtsændringerne er, at Hellebro i anledningen af udvikling af nyt projekt for unge hjemløse skal opfylde myndighedskrav og bl.a. præcisere vores vedtægter omkring formål og stemmerettighed i bestyrelsen for medlemmer i ledelsen. Der var ingen spørgsmål til vedtægtsændringerne, som enstemmigt blev vedtaget.

Ad 8: Formanden fik et spørgsmål vedr. Hellebro’s GDPR compliance. Hellebro er compliant qua samarbejde vedr. opbevaring af medlemsdata med Fundraisingbureauet.

Tak for en effektiv og engageret generalforsamling.
Bestyrelsen