Vedtægter

Hvad der måtte skabes af overskud i foreningen, må kun bruges på arbejdet for unge hjemløse. Det og mange andre vigtigheder kan du læse om i foreningens seneste vedtægter. 

 • 1. Navn og tilhørsforhold

1.1. Foreningens navn er HELLEBRO.

1.2. Foreningens hjemsted er København.

 

 • 2. Formål

2.1. HELLEBRO har til formål at støtte og fremme arbejdet for unge hjemløse og udsatte unge primært mellem 18-29 år.

2.2. HELLEBRO realiserer sit formål primært ved at drive værested, herberg, nødherberg, aktivitetscenter, socio-økonomisk virksomhed og andre aktiviteter, der skønnes at være til brugernes gavn. Foreningens aktiviteter kan drives fra fast ejendom ejet eller lejet af Hellebro.

HELLEBRO søger at agere platform for den samskabelse som foreningen, det offentlige, erhvervslivet, civilsamfundet, som frivillige og brugere i fællesskab arbejder på.

HELLEBRO arbejder for at sikre de unge brugere en bedre livsmestring, bedre hverdagskompetencer, adgang til bolig, uddannelse og job.

2.3. HELLEBRO kan ikke indtage partipolitiske eller religiøse standpunkter. Det samme gælder HELLEBROS medlemmer på foreningens vegne.

 

 • 3. Bestyrelsen

3.1. HELLEBRO ledes af en bestyrelse på syv til ti medlemmer, der udpeges eller vælges for to år ad gangen.

Genudpegning og genvalg kan finde sted.

3.2. Den siddende bestyrelse udpeger halvdelen (rundet op) af bestyrelsens medlemmer. Den anden halvdel (rundet ned) af bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Forud for den ordinære generalforsamling beslutter den siddende bestyrelse at genudpege eller erstatte de personer, hvis to årsperiode udløber.

Generalforsamlingen vælger på samme måde erstatning for de personer, hvis to årsperiode udløber.

Kun personer, som er medlem af foreningen, kan blive bestyrelsesmedlem.

På HELLEBROS generalforsamling kan der afgives stemmer af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller via skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.

3.3. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme, men dog således, at Hellebros ledere (dags dato Eva Riedel og Dorte Glad) ikke har stemmeret, hvis de er medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Valg af formand og næstformand sker for to år ad gangen, således at formanden vælges i lige år og næst-formanden i ulige år. Såfremt formand eller næstformand fratræder i valgperioden vælges en ny formand / næstformand for den resterende del af perioden.

3.4. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede og hvis relevant de repræsenterede. Et stemmeberettiget bestyrelses-medlem kan give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem til at afgive stemme om på forhånd varslede spørgsmål. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

3.5. Det er bestyrelsens ansvar, at Hellebro drives forsvarligt. Bestyrelsen varetager altid den overordnede ledelse af Hellebro og dens virksomhed. Bestyrelsen kan beslutte at overlade en daglig leder at stå for den daglige drift af Hellebro. Den daglige leder er ansvarlig for driften og underlagt de instrukser og retningslinjer bestyrelsen udstikker.

3.6. Bestyrelsen kan meddele prokura.

3.7. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for dens arbejde.

 

 • 4. Generalforsamlingen

4.1. HELLEBROS øverste ledelse er generalforsamlingen.

4.2. Bestyrelsen indkalder til HELLEBROS generalforsamling med mindst fire ugers varsel på foreningens hjemmeside www.hellebroen.dk samt via elektronisk post. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

4.3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af revisor efter indstilling fra bestyrelsen
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelt

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være modtaget af bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.

 

 • 5. Tegningsregel

5.1. HELLEBRO tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være enten Formanden eller Næstformanden.

 

 • 6. Medlemskab

6.1. Som unge medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål samt målgruppe eller er brugere på Hellebro. Med unge medlemskab følger automatisk medlemskab i Hellebros ungeråd.

Ungerådet vælger én repræsentant, der til Generalforsamlingen har én stemmeret pr. tyve unge medlemmer i Ungerådet.

Som ”privat” og ”virksomhed, organisation og forening” medlemskab af HELLEBRO kan enhver ligeledes optages. Hvert af disse medlemskaber giver ret til én stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten kan kun udleves ved fremmøde på generalforsamlingen eller via skriftlig fuldmagt. (jf. § 3.2.). For at have stemmeret, både ved fremmøde og ved fuldmagt, på Generalforsamling, skal begge typer medlemmer have haft medlemskab i minimum tre måneder.

Et medlemskab af HELLEBRO er bindende for et år ad gangen.

Kommunikation sker via elektronisk post. Det er medlemmets ansvar at meddele HELLEBRO ændret e-mailadresse.

6.2. Et medlem der er i kontingentrestance slettes automatisk af medlemslisten i HELLEBRO. Genindmelding kan ske ved betaling af restance. Ligeledes kan et medlem ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod dennes formål samt retningslinjer på en sådan måde, at det efter bestyrelsens opfattelse kan skade tilliden til foreningen.

 

 • 7. Kontingent/finansiering/hæftelse

7.1. Kontingent opdeles i følgende grupper;

 • Kontingent for unge medlemmer (jf. § 6.1).
 • Kontingent for et privat medlemskab.
 • Kontingent for virksomheder, organisationer og foreninger.

7.2. Ved udmeldelse gives der ingen godtgørelse for indbetalt kontingent.

7.3. HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag for offentlige/ private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner samt private bidrag.

7.4. I forhold til tredjemand hæfter Hellebro med hele sin formue.

7.5. Ved HELLEBROS stiftelse var egenkapitalen 0 kr.

 

 • 8. Vedtægtsændringer

8.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på trefjerdedele af de på generalforsamlingen fremmødte og repræsenterede medlemmer. Kun bestyrelsen eller en gruppe på mindst fem medlemmer af HELLEBRO kan fremlægge forslag til vedtægtsændringer.

 

 • 9. Ekstraordinær generalforsamling

9.1.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis en gruppe på mindst tyve medlemmer anmoder om det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4. Dagsordenen skal dog motiveres.

 

 • 10. Regnskab

10.1. Regnskabsåret for HELLEBRO er kalenderåret. Regnskabet føres løbende af regnskabskyndige og årsregnskabet skal foreligge inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

10.2. Regnskabet revideres af den valgte revisor (jf. § 4.3.). Den valgte revisor skal ligeledes i årets løb foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

 • 11. Opløsning

 11.1.  Opløsning af HELLEBRO kan kun finde sted efter en bestyrelsesbeslutning af minimum fem enige bestyrelsesmedlemmer, samt beslutning på næstkommende generalforsamling eller ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvor vedtagelse skal ske med samme flertal som gælder ved vedtægtsændring (jf. § 8).

11.2. I tilfælde af HELLEBROS opløsning skal eventuel formue – efter dækning af alle forpligtelser – tilfalde Lauritzen Fonden (CVR-nr. 15453613) eller denne fonds successor og anvendes til fremme af det, der var foreningens formål eller til andet socialt almennyttigt arbejde blandt foreningens målgruppe.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling afholdt den 17. juni 2021.