Herberg

HELLEBRO TILBYDER OPHOLD PÅ MIDLERTIDIG BOSTED EFTER SEL §110 MED PLADS TIL 31 UNGE

MÅLGRUPPEN
Hellebros målgruppe er unge i alderen 18-29 år, der er boligløse og har lettere sociale problemstillinger. De kan have psykiatriske diagnoser og skal være i behandling hvis det er en behandlings krævende diagnose. Hvis de har et lettere misbrug af alkohol og eller stoffer skal de være i behandling inden indflytning eller påbegynde behandling kort efter indskrivning.

Vores vision på Hellebro, er at rumme den målgruppe der er allermest sårbare men villige til en forandring. Fælles for de unge er det, at de står over for stillingtagen og etablering af en række almindelige livsomstændigheder, som kræver ansvarstagen og visioner, så som valg af uddannelse, beskæftigelse, valg af boform, løsrivelse fra barndom, opvækst, familie, valg af seksualpartner, valg af kammerater og meget mere.

Mange af de unge er imidlertid dårligt rustede til at træffe sådanne valg, idet de i reglen har et kvæstet eller meget mangelfuldt udviklingsgrundlag. De fleste har, i alle tilfælde periodevis, gennem opvæksten været afskåret fra deltagelse i et almindeligt socialt (familie)liv, som skaber grundlag og rammer for en almindelig personlig og social udvikling.Det betyder at den unge, ud over de udviklingsmæssige og følelsesmæssige mangler og problemer de herved har pådraget sig, tillige er fattige på billeder på almindelige og kontinuerlige ting i tilværelsen, som f.eks. billeder på et almindeligt familieliv, på et arbejdsliv, et fritidsliv og billeder på almindelig social omgang og samvær. Dermed er den unge kun vanskeligt i stand til at have realistiske visioner i forhold til egen tilværelse ligesom den unge ofte mangler grundlaget for at kunne arbejde med og forstå mulighederne for personlig indflydelse og for personlig udvikling.

Godt 50 % af de unge er behandlingskrævende da en del bliver henvist med en psykiatrisk diagnose og andre er endnu ikke udredt. Desuden ser vi unge som har haft eller har problemer med misbrug (alkohol, hash, medicin o.a.). og ofte har været i kontakt med det kriminelle miljø enten for ?spændingens skyld? (at høre til en gruppe) eller for simpel vinding (smårapserier, lejlighedsvis prostitution m.m.)

Samtidigt er det også unge, som rummer mange styrker og ressourcer. Det kan sagtens være styrker, som den unge ikke er bevidst om eller som den unge og omverdenen hidtil har tolket som problemer eller problemadfærd, men som i samværet med de øvrige unge og i den personlige og sociale udvikling kan begribes, nuanceres og omfortolkes.Hellebro kan og skal efter vores mening rumme en meget broget og blandet skare af unge med psykiske og sociale problemer. Sammensætningen i ungegruppen af meget stor betydning, hvorfor også visitationen får afgørende betydning. Underforstået at den enkelte er villig til samarbejde til forandring.

HVORDAN SÆTTER VI MÅL FOR BORGERNE?
Ved visitationsamtalen udarbejdes de første mål, som der skal være fokus på de første 14 dage. Efter 14 dage udarbejdes der i samarbejde med den unge en udviklingsplan. Den unge opstiller i samarbejde med sin kontaktperson konkrete individuelle mål. Disse mål kan også omhandle forhold der skal ændres før, den unge kan påbegynde et skole-, uddannelses- eller beskæftigelsestilbud (f.eks. psykiatrisk udredning, misbrugsbehandling mm.)

HVORDAN FØLGER VI OP PÅ DE FASTSATTE MÅL OG DOKUMENTERER MÅLOPFYLDELSEN?
Der følges løbende op på mål ved udviklingsamtaler 1 gang ugentlig. Konklusion på udviklingssamtaler skrives ind i vores dokumentationsystem. Der udarbejdes ny udviklingsplan hver 2. måned, som den unge skal underskrive.

Koordinering af indsatsen omkring den enkelte unge kommer desuden til at ske i samarbejde med en socialrådgiver og de øvrige kontaktpersoner, som er med til at sikre, at der ikke sker et slip, når den unges kontaktpersonen er fraværende. Der er gennemgang af beboersager ved personalemøde 2 gange hver måned, her drøftes mål og udfordringer.Hvis den unge efter en periode i herberget, flytter ind i en udslusningsbolig arbejdes der løbende på at finde egnet bolig i den 2-årige periode, hvor den unge bor i udslusningsbolig.

HERBERGET ER GODKENDT EFTER SERVICELOVENS §110 AF SOCIALTILSYNET

Socialtilsynet har gennemført anmeldt tilsyn ved Hellebro den 18 august 2021 med fysisk besøg og rundvisning på tilbuddet. Herefter interview med ledelse og medarbejdere. Borgere har været inddraget via spørgeskemaer og interview på selve tilsynsdagen. Viden herfra trianguleres med det materiale, som blev tilsendt før tilsynet, samt socialtilsynets kendskab til tilbuddets kvalitet, drift, ledelse og kompetencer. 

Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat lever op til kvaliteten jf. Kvalitetsmodellens syv temaer og har den fornødne kvalitet til at varetage borgernes individuelle behov. 

Herberget opnåede ved tilsynet i 2021 en samlet bedømmelse på 3,9, hvor 5. svarer til i meget høj grad opfyldt.

Læs mere om tilbuddet på Tilbudsportalen.

KONTAKTPERSON
Konstitueret forstander Eva Riedel
eva.riedel@hellebroen.dk
Telefon:  20 94 44 12

Link til Tilbudsportalen