08.

jul

Referat af generalforsamling

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
27. juni 2019 kl.19:00 – Foreningen Hellebro

5. juli 2019

Kære medlemmer,

Med tak for et engageret fremmøde er hermed referat af generalforsamlingen den 27. juni 2019.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget samt kontingent til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor efter indstilling fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
8. Eventuelt

Referat

Ad 1

Stig Bigaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

Ad 2

Eva Riedel
Hellebro er flyttet ind i stuen på Mosedalvej 15, 2500 Valby slut januar 2019, kontorhotellet åbnede på 1. sal den 1. april 2019, og vi forventer at overtage lejemålet på 2. sal, der er indrettet til midlertidigt bosted efter Servicelovens §110 til 31 unge hjemløse, medio juli 2019. Ombygningen af 3. sal til udslusningslejligheder påbegyndes i efteråret og forventes indflytningsklar primo 2020.

Så snart foreningen modtager ibrugtagningstilladelse fra Teknik og Miljø Forvaltningen i Københavns Kommune, vil tilladelse fra Socialtilsynet til at drive midlertidigt bosted blive offentliggjort på www.tilbudsportalen.dk, og vi vil kunne byde velkomne til de unge hjemløse, der allerede er visiteret som beboere.

Det er i 2018 lykkedes os at blive en godkendt velgørende forening af SKAT, således at donationer bliver fradragsberettigede. Vi har i skrivende stund 330 medlemmer (marts 2019).
Ad 3: Dirigenten gennemgik det fremlagte regnskab revideret af Deloitte. Der blev stillet enkelte spørgsmål, som blev besvaret af bestyrelsen.

Herefter blev det fremlagte regnskab godkendt.

Ad 4

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad 5

Deloitte blev genvalgt som revisor.

Ad 6

Det blev oplyst, at den øvrige bestyrelse havde genudpeget Stig Bigaard og Kim Larsen til bestyrelsen. Susanne Nørgaard var på valg og blev enstemmig genvalgt. Lilian Mogensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Torben Salomonsen, Eva Riedel og Dorte Glad trådte ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Kim Larsen som formand og Susanne Nørgaard som næstformand.

Ad 7

I forbindelse med godkendelse som almenvelgørende forening i SKAT og Socialtilsynets godkendelse af at drive midlertidigt bosted efter Servicelovens §110, er vedtægterne reviderede, således at de lever op til myndighedernes krav om bland andet oplysning om foreningens startkapital, hvem der i fald af foreningens opløsning skal modtage eventuelle overskydende midler.

Der var ingen spørgsmål til vedtægtsændringerne, som enstemmigt blev vedtaget.

Ad 8

Ingen ønskede ordet.

Mødet hævet.

Som dirigent
Stig Bigaard