17.

maj

Indkaldelse til generalforsamling

17. maj 2019

Kære medlemmer,

2019 var et stort år for foreningen Hellebro. Ejendommen i Valby blev færdigrenoveret og vi fik Socialtilsynets godkendelse og kunne endelig åbne herberget for 31 unge hjemløse i slutningen af august 2020. Med værested, kontorhotel og herberg i drift, mangler vi nu kun tilladelse til at lade 12 unge flytte ind i de færdige udslusningsboliger. Der er meget at glæde sig over. Allermest, at foreningens medlemmer støtter vores arbejde for og med de unge.

Det er os derfor den største fornøjelse at invitere til generalforsamling kl. 18.00 den 17. juni 2019 på 1. sal, Mosedalvej 15, 2500 Valby.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor efter indstilling fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Vedtægtsændring
8. Eventuelt

Årsregnskab for 2019
Årsregnskabet vil være tilgængeligt på www.hellebroen.dk senest én uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling og i henhold til vedtægterne udpeget Conny Sørensen og Rya Terney som nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Lillian Mogensen og Karina Rohrberg Jessen.

Peter Zimmermann og Pia Allerslev har begge været medlemmer af bestyrelsen i to år, jf. § 3.2. Bestyrelsen indstiller begge til genvalg til bestyrelsen. Til valg som nyt bestyrelsesmedlem indstiller bestyrelsen advokat Mathias Bell Willumsen.

Vedtægtsændringer
Det foreslås, at budget og kontigent størrelse ikke godkendes på generalforsamlingen, men fastsættes af bestyrelsen.

§3.5. ændres til:
Det er bestyrelsens ansvar, at Hellebro drives forsvarligt. Bestyrelsen varetager altid den overordnede ledelse af Hellebro og dens virksomhed. Bestyrelsen kan beslutte at overlade en daglig leder at stå for den daglige drift af Hellebro. Den daglige leder er ansvarlig for driften og underlagt de instrukser og retningslinjer bestyrelsen udstikker.

(Slettet: Bestyrelsen sørger for at der udarbejdes udkast til budget for foreningen. Budgetudkastet indstilles til general-forsamlingens godkendelse (jf. § 4.3).)

§4.3. ændres til:
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor efter indstilling fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

(Slettet pkt. 3. ”budget og kontigent”).

§7.1. ændres til:

Kontingent opdeles i følgende grupper;

• Kontingent for unge medlemmer (jf. § 6.1).
• Kontingent for et privat medlemskab.
• Kontingent for virksomheder, organisationer og foreninger.

(Slettet: Kontingent samt betalingsvilkårene indstilles af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen (jf. § 4.3).

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være modtaget af bestyrelsen senest to uger før Generalforsamlingen. Send venligst evt. forslag til info@hellebroen.dk.

Corona forbehold
De der på trods af forventelige Corona-begrænsninger alligevel måtte ønske at deltage i generalforsamlingen, bedes tilmelde sig pr. email info@hellebroen.dk senest kl. 15 den 10. juni 2020.

Vi forsøger at mødes både lovligt og sikkert. Men i fald, at vi vurderer, at vi ikke kan mødes sikkert i forhold til antal tilmeldte deltagere, vil generalforsamlingen afholdes online. De tilmeldte får nærmere besked op til generalforsamlingen om den praktiske gennemførelse og der adviseres på Hellebros facebook side.

De bedste hilsner
Bestyrelsen på Hellebro